Press ESC to close

รับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบ 5 คณะแพทยศาสตร์ ปี 2564

รับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบ 5 คณะแพทยศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

แบ่งกลุ่มการรับ 2 กลุ่ม

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 4 คน : โควตา จ.นราธิวาส 3 คน และ โควตา จ.ยะลา 1 คน

โดยผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ โควตา จ.นราธิวาส จำนวนรับ 1 คน

2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

2.2 ผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนราธิวาส ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

**สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น

.

การพิจารณาคัดเลือก

ใช้ คะแนน กสพท. , คะแนนวิชาสามัญ และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    10 – 15 มิ.ย.  2564

ขอบคุณข้อมูล      :     pnu.ac.th

error: Content is protected !!