Press ESC to close

รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ปี 2564

รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ปี 2564

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 40 คน (ชาย 30 คน, หญิง 10 คน)

2. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 50 คน (ชาย 44 คน, หญิง 6 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 และต้องเรียนในสาย วิทยาศาสตร์ เท่านั้น

2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

3. อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2543) และมีสัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

4. สามารถว่ายน้ำได้

เกณฑ์การพิจารณา

1. ขั้นตอนที่ 1 : สอบทฤษฎี ได้แก่ วิชา APTITUDE TEST ด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านตัวเลข ด้านมิติสัมพันธ์ ,วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

2. ขั้นตอนที่ 2 : สอบพลศึกษา 2 รายการ ดังนี้

2.1 ) ว่ายน้ำ 25 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 25 วินาที

2.2 ) วิ่ง : เพศชาย วิ่ง 1000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที เพศหญิง วิ่ง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที

3. ขั้นตอนที่ 3 : สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่   :    regist.mmtc.ac.th/entry.asp

2. สมัครโดยส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษ ไปที่ กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบคัดเลือก” ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 ก.พ. – 31 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      mmtc.ac.th/entry.asp

error: Content is protected !!