Press ESC to close

รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565 (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง)

รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565 (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศกำหนดการ รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ในปีนี้ ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ ปี 2565

1. สาขาวิชาละครเพลง

2. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี

3. สาขาวิชานตรีศึกษาและการสอน

4. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

6. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก

7. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

8. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

9. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องได้ดี และมีพื้นฐานความรู้กลุ่มพื้นฐานดนตรี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี และ/หรือ โสตทักษะ (ตามเกณฑ์ข้อกำหนด TIME ที่กำหนดให้สอบ)

3. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามที่กำหนด

4. ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาผลคะแนนสอบ TIME ตามที่กำหนด รายละเอียดการสมัครสอบ   :    ลิงก์พาไป  !!

2. สอบวิชาปฏิบัติดนตรี / : วิชาเฉพาะสาขาและข้อเขียน (ออนไลน์) และ สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

.

กำหนดการรับสมัคร

จะเปิดรับสมัคร 4 ครั้ง โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

1. ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2564

2. ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

3. ครั้งที่ 3 ปิดรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

4. ครั้งที่ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    music.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!