Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2564

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกเอง โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

1.2 สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

.

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

2.1 สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน

2.2 สาขาวิชาการบริการการเมือง

2.3 สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

.

3. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

3.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

.

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

กลุ่มสาขาวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบราง

.

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และมี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

3. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเรียน    :       reg1.nmu.ac.th/registrar

กำหนดการรับสมัคร     :      วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome

error: Content is protected !!