Press ESC to close

ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง ปี 2564

ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง ปี 2564

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดของการรับสมัคร และสาขาวิชาที่เปิดรับต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

1.2 สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง

1.3 สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

.

2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

2.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

.

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

3.1 กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง / กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า , สำหรับ วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า ก็สมัครได้ , วุฒิ Grade 12 หรือ Year 13 ก็สมัครได้

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

3. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

.

เกณฑ์การพิจารณา

ผลคะแนน O-NET , มีผลคะแนน GAT/PAT (บางสาชาวิชา) PAT 7 ใช้เฉพาะสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

การสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    17 มิ.ย. – 08 ก.ค.  2564

ขอบคุณข้อมูล / สมัครเรียน     :      reg1.nmu.ac.th/registrar

error: Content is protected !!