ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง ปี 2564

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดของการรับสมัคร และสาขาวิชาที่เปิดรับต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1.1 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

1.2 สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง

1.3 สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

.

2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

2.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

.

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

3.1 กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง / กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า , สำหรับ วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า ก็สมัครได้ , วุฒิ Grade 12 หรือ Year 13 ก็สมัครได้

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

3. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

.

เกณฑ์การพิจารณา

ผลคะแนน O-NET , มีผลคะแนน GAT/PAT (บางสาชาวิชา) PAT 7 ใช้เฉพาะสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

การสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    17 มิ.ย. – 08 ก.ค.  2564

ขอบคุณข้อมูล / สมัครเรียน     :      reg1.nmu.ac.th/registrar