Press ESC to close

รวม รับตรง รอบที่ 2 โควตา TCAS63 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ

รวม รับตรง รอบที่ 2 โควตา TCAS63 ที่ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ

เนื่องจากมีน้องๆ ชอบมาถามอยู่เหมือนกันว่า ไม่ได้สมัครสอบ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ เป็นอะไรไหมครับ/ค่ะ จริงๆ ก็อยากจะบอกนะว่าน้อง เสียโอกาสเยอะเลยที่ไม่ได้สอบ แต่ถ้าไม่ได้สมัครไปแล้ว จะทำยังไงได้ ก็มาดูกันดีกว่าว่า มีที่ไหนเขาเปิด รับตรง โดยไม่ใช้คะแนนสอบสองตัวนี้บ้าง ซึ่งในบทความนี้พี่ก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว ว่ามีที่ไหนบ้าง จ้า

มหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ รอบโควตา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการเพชรนนทรี
คณะมนุษยศาสตร์
เอกสาขาวิชาภาษาจีน
เอกสาขาวิชาดนตรีไทย
เอกสาขาวิชาดนตรีสากล
เอกสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
ดูระเบียบการรับสมัคร เอกสาร !!

โครงการเด็กไทยสู่สากล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
ดูระเบียบการรับสมัคร เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
ดูระเบียบการรับสมัคร เอกสาร !!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ (คณะอักษรศาสตร์) เอกสาร !!
โควตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เอกสาร !!
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โควตาพื้นที่ จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสาร!!
โครงการรับตรง สอบข้อเขียน เอกสาร !!
โควตาพื้นที่ จังหวัดระยอง คณะบริหารธุรกิจ เอกสาร !!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสาร !
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอกสาร !
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสาร!!
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เอกสาร !
คณะวิทยาศาสตร์ เอกสาร !
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ เอกสาร !
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เอกสาร !
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เอกสาร !
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เฉพาะสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาทัศนศิลป์)
ระเบียบการโครงการ เอกสาร !

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุกสาขาวิชา ใช้ผลสอบสมรรถนะหลัก และผลสอบสมรรถนะเฉพาะด้าน
ระเบียบการโครงการ เอกสาร!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร เฉพาะสาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรฯ (นานาชาติ) เอกสาร
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เอกสาร
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เอกสาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา เอกสาร
โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ เอกสาร
โครงการเครือข่ายครูแนะแนว เอกสาร
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน เอกสาร
โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการทุนเพชรสุนันทา เอกสาร
โควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ เอกสาร

 

ขอบคุณข้อมูล   : dek-d.com

error: Content is protected !!