Press ESC to close

รับตรง 63 ม.หัวเฉียว ยื่นคะแนน O-NET / GAT / PAT 2 หรือ ยื่น GPAX

รับตรง 63 ม.หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ยื่นคะแนน O-NET / GAT / PAT 2 หรือ ยื่น GPAX

มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 โดยยื่นคะแนน O-NET / GAT / PAT 2 หรือ ยื่น GPAX ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

รูปแบบที่เปิดรับ

1. ยื่น GPAX  คณะที่เปิดรับ

1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ GPAX 3.00

1.2 คณะการแพทย์แผนจีน GPAX 2.75

1.3 คณะกายภาพบำบัด GPAX 2.75

แบบไม่กำหนด GPAX

1.4 คณะศิลปศาสตร์

1.5 คณะบริหารธุรกิจ

1.6 คณะนิติศาสตร์

1.7 คณะนิเทศศาสตร์

1.8 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.11 คณะสังคมสงเคราห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม​

2. ยื่นคะแนน O-NET / GAT / PAT 2 คณะที่เปิดรับ

2.1 คณะเทคนิคการแพทย์

2.2 คณะกายภาพบำบัด

2.3 คณะการแพทย์แผนจีน

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร  : 05 เม.ย. – 31 ก.ค. 63

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!