Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. มหาสารคาม (คณะรับเอง) ปี 2564

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. มหาสารคาม (คณะรับเอง) ปี 2564

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS64 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (คณะรับเอง) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) (คณะเภสัชศาสตร์)

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติ :

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

3. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติ :

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 19 ศูนย์

4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

3. เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี)

4. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสัตว์ได้เนื่องจากต้องฝึกงานภาคสนาม

5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นต่ำ 3.00

3. เป็นบุตร หรือ หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตร) หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม

4. เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์

5. เป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์และสุขภาพดีเนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ

6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

คุณสมบัติ :

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

7. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)

คุณสมบัติ :

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

.

ระเบียบการรับสมัคร ทุกโครงการ   :     เอกสารรับสมัคร   !!

ขอบคุณข้อมูล    :      admission.msu.ac.th/?page=1

error: Content is protected !!