Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑.๓ มีสัญชาติไทย

๑.๔ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

๑.๕ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการเรียน

๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ก) เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ข) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

ค) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ง) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

๒ การรับสมัคร

๒.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา ทางเว็บไซต์http://entrance.nrru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒.๒ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา การมองเห็น และทางการได้ยิน ควรขอค าแนะน าในการเลือกสาขาวิชาเรียน ได้ที่หน่วยบริการนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๗-๒๙๔๒

๓ การเลือกสาขาวิชา

๓.๑ ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง ๑ สาขาวิชา

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔ วิธีการคัดเลือก

๔.๑ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

๔.๒ ประมวลผลคะแนนจาก

ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ข) แฟ้มสะสมผลงาน

และสอบสัมภาษณ์/สอบวัดทักษะความสามารถ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

.

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม    :     เอกสาร  !!

กำหนดการัรบสมัคร   :  ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ขอบคุณข้อมูล   :    entrance.nrru.ac.th/entrance

error: Content is protected !!