Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละโครงการ ดังนี้

1. โครงการ “เพชรราชภัฏราชสีมา”

1.1 แผนรับ จำนวน 6 ทุน จำแนกเป็น

1.1.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ทุน

1.1.2) หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 ทุน

1.2 วิธีการสอบคัดเลือก

1.2.1) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 3.25

1.2.2) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.3) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.4) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2.5) การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)

.

2. โครงการโควตาเรียนดี

2.1 แผนรับ ร้อยละ 80 ของแผนรับในรอบโควตา

2.2 วิธีการสอบคัดเลือก

2.2.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

2.2.2) หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

2.2.3) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.2.4) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.2.5) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนดและอาจมีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

.

3. โครงการโควตากิจกรรมเด่น

3.1 แผนรับ ร้อยละ 20 ของแผนรับในรอบโควตายกเว้น หลักสูตร คบ.พลศึกษา ค.บ.ดนตรีศึกษา ค.บ.นาฏศิลป์ไทย แผนรับร้อยละ 100 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ศป.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ แผนรับร้อยละ 50 หลักสูตร ค.บ.ศิลปศึกษา ศป.บ.ทัศนศิลป์ แผนรับร้อยละ 20

3.2 วิธีการสอบคัดเลือก

3.2.1) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.2.2) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.2.3) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.2.4) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

3.2.5) การสอบวัดทักษะความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์

.

4. โครงการโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)

4.1 แผนรับ จำนวน 20 ทุน แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา รับได้ไม่เกิน 1 ทุน

4.2 วิธีการสอบคัดเลือก

4.2.1) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.2) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.3) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.2.4) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกำหนดและอาจมีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

.

5. โครงการความร่วมมือ สพม. 31 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

5.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน

5.2 วิธีการสอบคัดเลือก

5.2.1) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.2) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.2.3) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกำหนด สพม. 31 เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

.

6. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา)

6.1 แผนรับ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา หมู่เรียนละ 1 คน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

6.2 วิธีการสอบคัดเลือก

6.2.1) คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.2) คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนน GAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.3) คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกำหนด

6.2.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูข้อมูลได้ในระเบียบการรับสมัคร

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรรับสมัคร   :   14 กุมภาพันธ์ –  10 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.nrru.ac.th

error: Content is protected !!