Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏนครราชสีมา ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ใน รอบรับตรงร่วมกัน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

1.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ดังนี้

2.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) หรือผลคะแนนการ ทดสอบวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2.2) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกสาขาวิชา ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) หรือผล คะแนนการทดสอบวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2.3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

2.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องได้รับค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

5.1) เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

5.2) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

5.3) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5.4) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

ข้อมูล    :   mytcas.com

error: Content is protected !!