Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ม. ราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ม. ราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการเรียน

3. เป็นผู้ที่แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4. เป็นผู้ที่ประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องจัดทำ Portfolio คามแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัย กำหนด และใน Portfolio ต้องมีผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกียรติบัตร ที่แสดงถึงความสามารถ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

2. จัดทำ Portfolio ด้วยตัวเอง จำนวน 12 หน้า ประกอบไปด้วย

2.1 ) ปกหน้า คำนำ สารบัญ ปกหลัง (ไม่นับรวม)

2.2 ) ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา 1 หน้า

2.3 ) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ไม่เกิน 5 ผลงาน

2.4 ) ผลงานด้านจิตอาสา

2.5 ) เรียงความ เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาาลัยแห่งนี้ หรือ สาขานั้นๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร และ แฟ้มสะสมผลงาน

2. พิจารณาจาการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 9 – 27 พฤศจิกายน 2564

2. สมัครออนไลน์ : วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2564

3. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 อาคาร 23 ชั้น 2

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะผุ้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์) วันที่ 20 ธันวาคม 2564

5. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผุ้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)  วันที่ 25 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      reg.bru.ac.th

error: Content is protected !!