Press ESC to close

รับตรง ม. ราชภัฏภูเก็ต โครงการWalk in สู่รั้วแคแสด 2022 ปีการศึกษา 2565

รับตรง ม. ราชภัฏภูเก็ต โครงการWalk in สู่รั้วแคแสด 2022 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รับตรงในหลักสูตรต่างๆ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะ / หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต

1.1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เคมี)

1.1.2 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา)

1.1.3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)

1.1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

1.1.5 เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

1.1.6 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

1.1.7 คหกรรมศาสตร์

.

1.2 เทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.2.2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)

1.2.3 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ)

.

1.3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.3.1 สาธารณสุขศาสตร์

.

2. คณะครุศาสตร์

2.1 การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)

2.2 การศึกษา (การศึกษาประถมศึกษา)

2.3 การศึกษา (ภาษาไทย)

2.4 การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

2.5 การศึกษา (ดนตรีศึกษา)

2.6 การศึกษา (สังคมศึกษา)

2.7 การศึกษา (พลศึกษา)

2.8 การศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

2.9 การศึกษา (เคมี)

2.10 การศึกษา (คณิตศาสตร์)

2.11 การศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

.

3. คณะวิทยาการจัดการ

3.1 บัญชีบัณฑิต

3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต

3.2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.2.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.2.3 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

3.2.4 บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

3.2.5 บริหารธุรกิจ(การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

3.2.6 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

3.2.7 บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

3.2.8 บริหารธุรกิจ (การตลาด)

3.2.9 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)

3.2.10 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

3.3 นิเทศศาสตรบัณฑิต

.

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4.1 เทคโนโลยีบัณฑิต

4.1.1 นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)

4.1.2 นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน)

4.1.3 นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (เทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร)

.

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.1 นิติศาสตรบัณฑิต

5.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต

5.2.1 ภาษาไทย

5.2.2 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

5.2.3 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

5.2.4 การพัฒนาชุมชน

5.3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

5.4 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

5.4.1 ศิลปกรรมศาสตร์ (นวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต)

5.4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะและการออกแบบ)

5.4.3 ศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะการจัดการแสดง)

.

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร “ประเภท walk in สู่รั้วแคแสด” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร ระบบเปิดวันที่ 1 ก.ย. 64 และปิดระบบในวันที่ 26 พ.ย. 2564

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา

3. สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) *สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชา PAT 5 ให้นำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน*

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล)

6. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร (ฉบับจริง) (ฉบับที่ปรากฏชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครในหลักฐานการโอนเงิน) กรณีชำระผ่าน Mobile Banking ให้พิมพ์ หลักฐานการชำระเงิน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน   :      enrollstudent.pkru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2564

5. รายงานตัวเข้าศึกษา (ระบบออนไลน์) วันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    academic.pkru.ac.th

error: Content is protected !!