Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ราชภัฏสงขลา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. ราชภัฏสงขลา ปี 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา มีนโยบายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ครั้งที่ 1 ประเภทบุคคลปกติ และประเภทผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. มีความประพฤติดีเรียบร้อย

3. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4. มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ของคณะ/สาขาวิชานั้นๆ

5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากกระทำความผิดทางวินัย

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติ

2. พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน

3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio ประเภทนักศึกษาที่มีความต้องการพิศษ (ผู้พิการ)     :      เอกสาร  !!

รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio ประเภทนักศึกษาที่มีความต้องการพิศษ (ผู้พิการ)     :    รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์  เริ่มสมัคร 18 ต.ค. 2564 – 21 ม.ค. 2565

รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1     :  รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์  เริ่มสมัคร 18 ต.ค. – 19 พ.ย. 2564

หน้าหลักประกาศ     :    regis.skru.ac.th/skru_app

ขอบคุณข้อมูล     :    regis.skru.ac.th

error: Content is protected !!