Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครและโครงการทุนการศึกษา รอบพอร์ต ม. ราชภัฏอุดรธานี ปี 65

ระเบียบการรับสมัครและโครงการทุนการศึกษา รอบพอร์ต ม. ราชภัฏอุดรธานี ปี 65

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ พร้อมโครงการเพื่อมอบทุนการศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการที่รับสมัคร

1. โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ได้มีโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และ บึงกาฬ

ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดีมีความสามารถด้านการศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร รายละเอียดวิธีการคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

1.3. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

1.4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.5. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75

1.6. เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถสนับสนุนให้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

1.7. ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1.8. เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่จะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยความเสียสละ

2. การพิจารณาการรับทุนการศึกษา

2.1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตามข้อ 1)

2.2. เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 6 คน โดยมีนักเรียน 1 คน ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

2.3. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ฯ ต้องมีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติ

2.4. ตามระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด

2.5. ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 จึงจะได้รับการพิจารณารับทุนต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบพอร์ต    :   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ม.ค. 2565

รอบที่ 2 Quota    :  7 ก.พ. – 8 เม.ย. 2565

รอบที่ 3 Direct Admission    :  9 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565

.

2. โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในโครงการกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ด้านการศึกษาผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามที่กำหนด

1.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้สมัครเรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าค่าคะแนนที่ระบุไว้ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

1.1.3 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาปีที่ 2 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด

1.1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

1.2 ด้านกีฬา

1.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถและหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาจาก สมาคมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง สมาคมกีฬา จังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

1.2.2 ประเภทกีฬาที่จะรับพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น แฮนด์บอล ครอสเวิร์ด หมากกระดาน และชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มีความสามารถในระดับสูงซึ่งมีเอกสารรับรอง

1.2.3 การพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติการเล่นกีฬา (เอกสารรับรอง)

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 พฤศจิกายน 2564 –  7 มกราคม 2565

.

3. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับโอกาสและสิทธิทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มกราคม 2561) และ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2547

และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่อง การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงประกาศรับผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร ต่าง ๆ จำนวน 50 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้พิการที่จะสมัครเข้าศึกษา ดังนี้

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ

3. ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้พิการในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาและสำเร็จการศึกษาได้

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6. มีความสามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีผู้ช่วยเหลือในการเดินทางมาเรียน เข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมตามที่กำหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

.

4. รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

.

สมัครเรียน     :       portal4.udru.ac.th/enroll_project65

ขอบคุณข้อมูล     :       ent.udru.ac.th

error: Content is protected !!