Press ESC to close

ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2563

ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ใน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร) มีคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. คณะเกษตรศาสตร์

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. คณะนิติศาสตร์

7. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

8. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์

10. คณะครุศาสตร์

.

รายละเอียดต่างๆ และคุณสมบัติของผู้สมัคร    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    9 – 18 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า ราชภัฏอุบล

error: Content is protected !!