Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏเชียงราย ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏเชียงราย ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน

3. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

วิธีการรับสมัคร

1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา

2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา

3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร   :     17 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูลจาก  :   reg.crru.ac.th/admission

error: Content is protected !!