Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เกณฑ์การรับสมัครและคะแนนทใช้สำหรับการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ครุศาสตร์  : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การประถมศึกษา , การศึกษาปฐมวัย , การศึกษาพิเศษ , เกษตรศาสตร์ , คณิตศาสตร์  , คอมพิวเตอร์ศึกษา , เคมี , จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) , จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) , ชีววิทยา , ดนตรีศึกษา , นาฏศิลป์  , พลศึกษา , ฟิสิกส์ , ภาษาจีน, ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป , ศิลปศึกษา , สังคมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

.

เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรศาสตร์ ,  นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ,  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และสัตวศาสตร์

.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การท่องเที่ยว , การพัฒนาชุมชน , ดนตรีสากล , นิติศาสตร์ , ภาษาเกาหลี , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาไทย , ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ , ภาษาอังกฤษ  , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  , รัฐประศาสนศาสตร์  , วัฒนธรรมศึกษา , ศิลปะการแสดง , ศิลปะและการออกแบบ  และสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

.

วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการ (4 ปี)  , การจัดการ (เทียบโอนฯ)  , การตลาด (4 ปี) , การบริหารทรัพยากรมนุษย์(4 ปี) , การบัญชี(4 ปี) , การบัญชี(เทียบโอนฯ)  , การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) , เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) , เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) , ธุรกิจระหว่างประเทศ  , นวัตกรรมธุรกิจบริการ , นิเทศศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

.

วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการธุรกิจการบิน , การจัดการธุรกิจนานาชาติ , ภาษาจีนธุรกิจ  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การออกแบบผลิตภัณฑ์ , การออกแบบผลิตภัณฑ์(เทียบโอน) , คณิตศาสตร์ , คหกรรมศาสตร์(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) , คหกรรมศาสตร์(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนฯ)  , คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) , เคมี , ชีววิทยา  , เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง , เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน) เทคโนโลยีเว็บ , เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม , เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)  , เทคโนโลยีสารสนเทศ  , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  , นวัตกรรมดิจิทัล , วิทยาการคอมพิวเตอร์  , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , สถิติประยุกต์แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ , สถิติประยุกต์แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย , สาธารณสุขชุมชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การจัดการการค้าชายแดน , การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , การประถมศึกษา  , การศึกษาปฐมวัย  , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ,  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)  , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสาธารณสุขชุมชน

.

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2. คัดเลือกจากผลการเรียนสะสม

3. อื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

.

เกณฑ์การรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     15  กุมภาพันธ์  – 6 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    tcas.cmru.ac.th

error: Content is protected !!