Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกระเบียบการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 หรือ รอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ระบบ TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีทั้งไม่จำกัดสายการเรียน และจำกัดเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

วิธีการคัดเลือก  

เกรดเฉลี่ย , ผลสอบ GAT/PAT

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏเชียงใหม่

error: Content is protected !!