Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏ อุบลราชธานี ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏ อุบลราชธานี ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบ TCAS จึงขอประกาศรายละเอียดการหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีการรับนักศึกษา

ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดูข้อมูลได้ในระเบียบการ

ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

2.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิด

ข้อ 3.คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ

3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาก่อน

3.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน

ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้

ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได

3.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ

3.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้

3.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

3.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องทดสอบความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นกรณีที่คณะกรรมการของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือกเรียนในสาขาอื่นและการพิจารณาของสาขาถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2. วท.บ.คณิตศาสตร์

3. วท.บ.เคมี

4. วท.บ.จุลชีววิทยา

5. วท.บ.ชีววิทยา

6. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

.

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี

1. วท.บ.การจัดการโลจิสติกส์

2. วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

5. ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

6. ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา

7. ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

8. วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

.

3. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร

2. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

3. วท.บ.สัตวศาสตร์

4. วท.บ.เกษตรศาสตร์

.

4. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี

1. วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

2. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์

.

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

2. ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

3. ศศ.บ.ภาษาไทย

4. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

5. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

6. ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

7. ศป.บ.ทัศนศิลป์

8. รป.บ.การปกครองท้องถิ่น

9.รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

10.ศป.บ.ดนตรี

11.ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร

12.ศศ.บ.ภาษาจีน

.

6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี

1. บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล

2. บธ.บ.การจัดการทั่วไป

3. บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4. บธ.บ.การบัญชี

5. บธ.บ.การตลาด

6. บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

7. ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

.

7. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม

2. น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

.

8. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี

1. พท.บ. การแพทย์แผนไทย

2. วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

.

9. คณะสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี

1. ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

2. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

10. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. พย.บ.หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

.

11. คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

1. ค.บ.พลศึกษา

2. ค.บ.ภาษาอังกฤษ

3. ค.บ.สังคมศึกษา

4. ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

5. ค.บ.ประถมศึกษา

6. ค.บ.การศึกษาพิเศษ

7. ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

8. ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล

9. ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10. ค.บ.คณิตศาสตร์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

หน้าหลักประกาศ     :    admission.ubru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :    ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:30 น.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ubru.ac.th

error: Content is protected !!