ราชมงคลกรุงเทพ รอบ 3 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ราชมงคลกรุงเทพ ปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ได้ออกระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 Admission 1 ผ่านระบบ TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ

1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศกึษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติไม่ดี

**คุณสมบัติเฉพาะ และคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :  ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…