Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2564

น้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อยู่ ในบทความนี้ พี่ก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูล ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน หรือ Admission 1 มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดของระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัย ในกลุ่มนี้ ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         :      เอกสาร  !!

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1 เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา

2 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

4 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในระเบียบการฯ และกรอกรายละเอียดตามความจริง ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือก

.

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!