Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ประจำปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ประจำปี 2564

ในบทความนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ซึ่งมีมหาวิทยาลัย ในกลุ่มนี้ ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         :      เอกสาร  !!

คุณสมบัติของผู้สมัคร (อ้างอิงจากใน ระเบียบการของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

1 คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระบุ

1.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี5 ปี 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา และต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

1.3 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.4 ร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

1.5 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  ไม่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษา

1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา

.

ขอบคุณข้อมูล     :     ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัย ราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!