Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อ มหาวิทยาลัยในกลุ่มของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ในบทความนี้พี่ก็มีข้อมูลสำคัญในการสมัครคัดเลือกมาฝาก เพราะในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูล ระเบียบการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

หากใครกำลังหาข้อมูลรับสมัคร ในรอบ Admission ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว เพราะข้อมูลอยู่ที่ด้านล่างนี้แล้วจ้า น้องๆ ที่อยากเรียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยนี้ ไปเช็คข้อมูลและรายละเอียด การรับสมัคร กันได้เลย

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   :   เอกสารรับสมัคร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   :   เอกสารรับสมัคร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   :   เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   :   เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   :   เอกสารการรับสมัคร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   :   เอกสารรับสมัคร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   :   เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   :   เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   :   เอกสารรับสมัคร !!

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระบุ

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา และต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนสอบวิชาสามัญ ตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด

5. มีสัญชาติไทย

6. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา

7. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

.

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!