Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2563

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นต้น รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จากระบบการศึกษา ระบบใดระบบหนึ่ง (ดูรายละเอียดในระเบียบการ)
2. มีผลคะแนนสอบ รายวิชา ข้อใดข้อหนึ่ง (ดูรายละเอียดในระเบียบการ)
3. มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง (ดูรายละเอียดในระเบียบการ)

*** ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย ***

4. ผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a Foreign Language: CU-TFL) ในระดับดีมากในทุกทักษะ ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่รับสมัครวันสุดท้าย
5. ต้องมี Portfolio (จำนวน 10 – 20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์ Cordia New ขนาดไม่น้อยกว่า 16) ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ (ดูรายละเอียดในระเบียบการ)
*** สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องเขียนเรียงความภาษาไทยเพิ่มเติมในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งข้างต้น ***

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
2. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันสมัครแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
4. มีผลคะแนนสอบ GAT, PAT1 และ PAT2

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำหนดไว้ท้ายประกาศ
3. มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
4. สำหรับนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาผูกพันเพื่อปฏิบัติงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา 3.25 ขึ้นไป
7. มีความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับดีโดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 3.25 ขึ้นไป กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS (ให้ผู้สมัครยื่นผลการ
ทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา)
8. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จาก ระเบียบการ ตามลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

โหลดระเบียบการ     :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

error: Content is protected !!