Press ESC to close

ม. รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ม. รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านสาขารังสีเทคนิค ด้วยวิธีการสอบปรนัย (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิชาละ ๒๕ ข้อ และภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ) รับเข้าศึกษาจำนวน ๗๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตร ๔ ปี จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต-ชีวะ) มีคะแนน GAT(ถ้ามี) PAT1(ถ้ามี) PAT2(ถ้ามี) และ O-net (ถ้ามี) หรือ

๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) รับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หรือ

๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต หรือสาขาใกล้เคียงซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

๒.๔ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒.๕ มีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๖ ต้องไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๗ สามารถฝึกงานได้ในวันและเวลาราชการ ครั้งละประมาณ ๘ สัปดาห์ติดต่อกัน โดยตลอดหลักสูตรต้องฝึกงานทั้งหมด ๔ ครั้ง

๒.๘ หากคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    ประกาศรับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร     :     ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

.

ขอบคุณข้อมูล     :  rt.sci.ru.ac.th

error: Content is protected !!