ระเบียบการรับสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่นๆ มรภ. รำไพพรรณี ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ

หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 128 หน่วยกิต

คุณสมบัติด้านการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐบาล ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

** สามารถกู้ยืม กยศ. 90,000 บาท ต่อปี หรือรับทุนจากโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ (อาจมีสัญญาการใช้ทุนตามเงื่อนไขของหน่วยงาน)

** เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้

แหล่งฝึกงาน 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

และชุมชนในจันทบุรี โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชครินทร์ สถานบริการสุขภาพ อื่นๆ

ระเบียบการรับสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะอื่นๆ     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร

ภาคปกติ (รอบที่ 4)     :     1 – 31 มกราคม 2564

ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)   :     8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูล    :      tcas.rbru.ac.th