Press ESC to close

รับตรง รอบ 2 โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง ปี 2565

รับตรง รอบ 2 โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง ปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรทั่วไป) สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 35 คน

2. วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 20 คน

3. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 15 คน

4. วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 20 คน

5. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 20 คน

6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย จำนวนรับ 20 คน

7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จำนวนรับ 30 คน

8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 10 คน

9. วิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 15 คน

10.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน

11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 20 คน

12. วิศวกรรมอาหาร จำนวนรับ 15 คน

13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จำนวนรับ 15 คน

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

15. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

16. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

17. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

18. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

19. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

20. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำ ลัง (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

21. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

22. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

23. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

24. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน

25. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน

.

หลักสูตร 2 ปริญญา

26. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จำนวนรับ 30 คน

.

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป) สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร

27. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน

28. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน จำนวนรับ 20 คน

29. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 20 คน

30. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 25 คน

31. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 25 คน

32. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวนรับ 30 คน

33. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวนรับ 25 คน

34. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำ คัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3. คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละโควตา การรับแบบโควตาแบ่งเป็น 5 ประเภท และผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครโควตาประเภทที่ 1 – 4 ได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น และสามารถสมัครโควตาประเภทที่ 5 ได้เพิ่ม อีก 1 ประเภท

เกณฑ์การเลือกลำดับสาขาวิชา

ผู้สมัครโควตาประเภทที่ 1 – 4 สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท/โควตาเท่านั้น และสามารถกดเลือกสมัครโควตาประเภทที่ 5 (โครงการ KMITL ONE) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเพิ่มเติมผู้สมัครในโควตาประเภทที่ 1 – 4 สามารถเลือกลำ ดับสาขาวิชาในการสมัครได้ 3 สาขา จากรายชื่อสาขาที่ 1 – 26 สำ หรับโควตาประเภทที่ 5 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาในลำ ดับที่ 27 – 34 จำ นวน 1 สาขา

ผู้สมัครที่ไม่ผ่านคัดเลือกในสาขาที่ตนเองเลือกเป็นอันดับ 1 จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่ผู้สมัครเลือกในอันดับที่ 2 และ 3 (โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

และสามารถผ่านการคัดเลือกจากสาขาที่เลือกจากโครงการ KMITL ONE สำ หรับผู้สมัครที่เลือกโครงการ KMITL ONE ด้วยการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

.

กำหนดการรับสมัคร    :    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร   !!

ขอบคุณข้อมูล   :    new.reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!