Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า นักเรียนมอปลาย ม. ศิลปากร เทียบโอนหน่วยกิตได้

โครงการเรียนล่วงหน้า นักเรียนมอปลาย ม. ศิลปากร เทียบโอนหน่วยกิตได้

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียน ปริญญาตรีล่วงหน้า พี่มีข่าวดีมาฝากกันจ้า เพราะทาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้เปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ SU4Life สำหรับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ โดยน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ,  ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และผู้ที่สนใจ

สามารถเลือกลงเรียนในรายวิชาที่สนใจได้ และเมื่อผ่านการเรียนการสอนเรียบร้อยตามหลักสูตรแล้ว จะสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ รวมถึงยังสามารถนำประกาศนียบัตรที่ได้จากการเรียน ใส่ใน Portfolio ได้อีกด้วยนะ

โดยรายวิชาที่ทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการเปิดให้เรียน มีดังนี้

360 103 วาดเส้น 1

หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานของหุ่นรูปทรงเลขาคณิต หุ่นนิ่งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ ภาพภูมิทัศน์ ลักษณะของโครงสร้าง รูปทรง น้ำหนัก แสงและเงา พื้นผิว ระยะ

*สามารถนำผลงานไปประกอบ Portfolio เพื่อยื่น SUTCAS ได้

เรียน 15 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 18 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565

กรณี ONSITE เรียนที่คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

.

802 101 วาดเส้นเพื่องานออกแบบ

หลักการวาดเส้น การแรเงา ระยะและลักษณะพื้นผิวของวัตถุ การวาดรูปทรงที่มีความซับซ้อน หลักการและวิธีการวาดภาพกายวิภาคเบื้องต้นของคนและสัตว์ การวาดใบหน้าคน กะโหลกศีรษะและหุ่นคนจริง ฝึกปฏิบัติงานวาดเส้น

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 16.35 น.

วันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2565

กรณี ONSITE เรียนที่อาคารต้นแบบ IT 2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

.

464 460 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

มโนทัศน์พื้นฐานของการวิจัยในฐานะที่เป็นกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ของสาขาวิชาและในฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบต่างๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การเขียนโครงการวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหา สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะข้อมูลตัวอย่าง และการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือสำหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาการวิจัยลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการวิจัย

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 23 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565

.

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

สถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย การทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน 2565

.

464 473 การวิจัยและพัฒนา

แนวคิด หลักการและวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนา ยุทธวิธีการออกแบบการวิจัยและพัฒนาในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 23 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565

.

464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย

ประเภทของเครื่องมือชนิดต่างๆ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการสร้างเครื่องมือทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา และการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน 2565

.

712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้

ความหมาย สิ่งที่จำเป็น และขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช พัฒนาการของชิ้นส่วนหลังการเพาะเลี้ยง กาประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการวิจัยด้านพืช

เรียนทุกวันจันทร์และวันอังคาร

เวลา 10.20 – 12.05 น. และ เวลา 13.00 – 15.40 น.

วันที่ 18 เมษายน – 14 มิถุนายน 2565

.

712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ

ความสำคัญของพืชผักเศรษฐกิจ ประเภทของพืชผัก ปัจจัยการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ นวัตกรรมการปลูกและการดูแล แหล่งปลูกทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ การขยายพันธุ์และผสมพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยและการใช้ลูกผสม โรคของพืชผักและการจัดการ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชผัก การตลาดและการจัดจำหน่าย การนำเข้าและส่งออก

เรียนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี

เวลา 08.30 – 10.15 น. และเวลา 15.45 – 18.25 น.

วันที่ 20 เมษายน – 9 มิถุนายน 2565

.

712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ

ความสําคัญของไม้ดอกและไม้ประดับ การจำแนก การปลูก การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การดูแลรักษาและการจัดการ การเก็บเกี่ยว คุณภาพและการคัดเกรด การนำมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มมูลค่า โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้ดอก ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้จัดการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การตลาดและแนวโน้มการผลิต

เรียนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี

เวลา 10.20 – 12.05 น. และเวลา 13.00 – 15.40 น.

วันที่ 20 เมษายน – 16 มิถุนายน 2565

.

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 เมษายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th

.

พิเศษส่วนลด 20%  ให้กับ

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

2. นักศึกษา ม.ศิลปากร

3. ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร

4. บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร

5. ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

6. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

.

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 06-5936-5560 , Line ID : su4life , Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/

ขอบคุณข้อมูล    :     SU4Life  ,   dek-d.com/tcas/59851

error: Content is protected !!