Press ESC to close

ระเบียบการ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

ระเบียบการ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

ประกาศ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพและมีความเสมอภาคทางเพศ

รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ (ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร)

1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

1.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

.

2. วิธีการสมัคร

2.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

2.2 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

2.3 สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อสมัครหลักสูตรที่ต้องการ

2.4 กรอกรายละเอียดการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร

2.5 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินหลักสูตรละ 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ

.

3. สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

3.1 สำนักวิชาการจัดการ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ตามที่กำหนดในระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่าง

7.ใบรับรองแพทย์ของรัฐหรือเอกชนที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

3.3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.4 สำนักวิชาเทคโนโลยีการการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.5 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

7. ใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกาย

.

3.6 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น

5. ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

6. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

**ใน Portfolio ขอให้ส่งสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป) มาด้วย

.

3.7 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. เป็นนักกีฬา มีผลงานหรือรางวัลด้านกีฬา (พิจารณาเป็นพิเศษ)

7. และอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง

.

3.8 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  “รอประกาศต่อไป”

3.9 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคตาบอดสี

7. หลักฐานใบรับรองแพทย์

.

3.10 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

7. เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ที่กำหนดในระเบียบการ ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

8. เกรดเฉลี่ยรวม ในกลุ่มรายวิชาภาษาไทยและกลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

.

3.11 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เขียนเรียงความไม่น้อยกว่า 200 คำในหัวข้อ ที่กำหนด สามารถดูข้อมูลที่ได้ระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง

5. เอกสารผลงานอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ (ถ้ามี)

.

3.12 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.13 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

6. หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

.

3.15 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ   ดูรายละเอียดได้ที่   :    entry.wu.ac.th/new/download/q/Q1137.pdf

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร :  https://entry.wu.ac.th  แบ่งเป็น 5 รอบย่อย     :      ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 21 มกราคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล   :    entry.wu.ac.th/newweb65/tcas_r1

error: Content is protected !!