Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับสมัคร
นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพและมีความเสมอภาคทางเพศรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีการสมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566

1.2 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

1.3 สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อสมัครหลักสูตรที่ต้องการ

1.4 กรอกรายละเอียดการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload) ดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียนขึ้นไป)

(3) แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.5 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินหลักสูตรละ 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

.

2. คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ (ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร)

2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

2.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

2.5 ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

.

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. ศิลปศาสตร์

2. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. การบัญชีและการเงิน

5. นิติศาสตร์

6. สารสนเทศศาสตร์

7. การจัดการ

8. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

9. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

10. พยาบาลศาสตร์

11. เภสัชศาสตร์

12. แพทยศาสตร์

13. สหเวชศาสตร์

14. ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

15. สาธารณสุขศาสตร์

16. สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

17. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

18. วิทยาลัยนานาชาติ

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :   entry.wu.ac.th/?page_id=269

error: Content is protected !!