Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. วลัยลักษณ์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. วลัยลักษณ์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษามีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษา พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ และมีความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือจะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

1.5 ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. ศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ  , ภาษาจีน

2. วิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) , วิทยาศาสตร์ (เคมี) , วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) , วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์และสถิติ) , วิทยาศาสตร์ทางทะเล

3. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบไปด้วย รัฐประศาสนศาสตร์ , รัฐศาสตร์

4. นิติศาสตร์ ประกอบไปด้วย นิติศาสตร์

5. การบัญชีและการเงิน ประกอบไปด้วยบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) , บัญชี  , เศรษฐศาสตร์

6. การจัดการ ประกอบไปด้วย บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) , บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) , การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล , ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ)

7. สารสนเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วย นิเทศศาสตร์ดิจิทัล , ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ , เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม , เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล , นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

8. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ , วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมโยธา
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ , วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

9. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม , เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

10. พยาบาลศาสตร์ ประกอบไปด้วยพยาบาลศาสตร์

11. เภสัชศาสตร์ประกอบไปด้วยเภสัชศาสตร์

12. แพทยศาสตร์ ประกอบไปด้วยแพทยศาสตร์ (รับสมัครเฉพาะ TCAS1 เท่านั้น) , วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย , การแพทย์แผนไทยประยุกต์

13. สหเวชศาสตร์ ประกอบไปด้วย เทคนิคการแพทย์ , กายภาพบำบัด , เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)

14. สาธารณสุขศาสตร์ ประกอบไปด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)

15.ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

16. สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

17. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบไปด้วยหลักสูตรการออกแบบภายใน , หลักสูตรสถาปัตยกรรม

18. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    entry.wu.ac.th/?page_id=457

error: Content is protected !!