Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษา

พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพและมีความเสมอภาคทางเพศรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

4. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

6. สำนักวิชาการจัดการ

7. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

8. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

9. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

10. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

11. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

12. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

13. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

15. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

16. วิทยาลัยนานาชาติ​

.

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสูงสุด 10 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขา ที่เลือกสมัคร

2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ PromptPay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

4. ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

.

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด และพิจารณา GPAX ขั้นต่ำ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร สำนักวิชาต่างๆ   :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   7 – 15 พฤษภาคม  2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :  entry.wu.ac.th/newweb64/tcas_r3

error: Content is protected !!