Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษามีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ และมีความเสมอภาคทางเพศรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น

1. วิธีการสมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th 

1.2 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

1.3 สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อสมัครหลักสูตรที่ต้องการ

1.4 กรอกรายละเอียดการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload) ดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา

(3) แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.5 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินหลักสูตรละ 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 ต้องเป็นนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

2.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3. สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

3.1 สำนักวิชาการจัดการ

3.2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

3.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3.4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.5 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

3.6 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

3.7 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

3.8 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3.9 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3.10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3.11 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!