Press ESC to close

รับตรง ม.ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

รับตรง ม.ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาเขต สระแก้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า และ GPAX ตามที่สาขาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน แนบไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 12 หน้า (รวมปก) ผ่านทางเว็บไวต์สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรรับสมัคร  !! , สมัครเรียน

.

กำหนดการรับสมัคร   :   01 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :   ent.vru.ac.th

error: Content is protected !!