Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2565

ประกาศจากมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปฏิทินการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) จำนวนทั้งสิ้น 11 คณะวิชา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนรับเข้าศึกษา รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) จำแนกตามคณะ ลำดับ คณะวิชา จำนวนรับ

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 42 คน

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 คน

3. โบราณคดี 245 คน

4. อักษรศาสตร์ 623 คน

5. ศึกษาศาสตร์ 309 คน

6. วิทยาศาสตร์ 790 คน

7. เภสัชศาสตร์ 130 คน

8. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 355 คน

9. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 410 คน

10. วิทยาการจัดการ 1,140 คน

11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 240 คน

รวมทั้งสิ้น 4,309 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

2. มีผลการเรียนสะสม ตามที่ คณะ / สาขาวิชากำหนด

3. มีผลการสอบตามที่ คณะ / สาขาวิชา กำหนด

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบการคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

2. พิจารณาจาก คะแนนสอบที่ใช้ในการคัดเลือก

3. สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

แก้ไขประกาศ เพิ่มเติม    :     เอกสารแก้ไข  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.su.ac.th

error: Content is protected !!