Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2564

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ออกเอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ของคณะต่างๆ ดังนี้

คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สสมัคร

.

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์ (4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนน ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

คัดเลือก โดยพิจารณา จาก คะแนน วิชาสามัญ GAT/PAT และสอบสัมภาษณ์

คณะโบราณคดี

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กำเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง

วิธีการคัดเลือก ของแต่ละเอก สามารถดูข้อมูลได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

คณะอักษรศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ

2. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 – 2564 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยใช้คะแนน ครั้งที่มากที่สุดของรอบการสอบปีการศึกษา 2563 – 2564

หลักสูตรที่เปิดรับ และวิธีการคัดเลือก ของแต่ละเอก สามารถดูข้อมูลได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

คณะศึกษาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู

คณะวิทยาศาสตร์

คัดเลือก โดยพิจารณา จาก คะแนน วิชาสามัญ ไม่มีสอบสัมภาษณ์

คณะเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นผู้ไม่มีโรคหรืออาการของโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติทางจิต ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยคณะฯ จะให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปี

โดยนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ทั้งนี้เป็นไปตามสัญญาการรับทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง

1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี

1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

1.5) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

1.6) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

1.8) ต้องไม่ต้องผู้เคยกระทำความผิด ได้รับโทษ

2. รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6

2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 – ม.6

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.4 – ม.6

** คณะและหลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง เลยนะจ้ะ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล       :      ฝ่ายรับเข้า ม.ศิลปากร

error: Content is protected !!