Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2563

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ออกระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

2.คณะมัณฑนศิลป์

3. คณะอักษรศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. คณะดุริยางคศาสตร์

8. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

9. คณะวิทยาการจัดการ

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. วิทยาลัยนานาชาติ

รวมยอดรับสมัคร   ทั้งหมด    1,517 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น

1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว

1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน

1.8 ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1-4 หรือทำการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

**คุณสมบัติอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากในระเบียบการรับสมัคร

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :     9-14 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า ม.ศิลปากร

error: Content is protected !!