Press ESC to close

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ออกประกาศโครงการรับสมัครต่างๆ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     1 มี.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2565

2. โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มี.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2565

3. โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2565 (สุราษฎร์ธานี)

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มี.ค. 2565 – 8 เม.ย. 2565

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มี.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2565

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

ประกาศเพิ่มเติม     :    เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มี.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2565

6. โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 มี.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2565

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฏหมาย

2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) ในโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชานั้นๆ ได้กำหนดไว้

3 เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามที่คณะ / สาขาวิชานั้นๆ ได้กำหนดไว้

4. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

5. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

6. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตามที่สาขาวิชานั้นๆ กำหนด

.

ขอบคุณข้อมูล     :    entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!