Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 ม. สงขลานครินทร์ ปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2  ม. สงขลานครินทร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 3 ช่วงที่ 2 หรือรอบ Admission 2 ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ในทุกวิทยาเขต โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จำนวนรับ วิชาที่ ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 ไว้แล้ว

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

2. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 คณะวิทยาการจัดการ

2.3 คณะแพทยศาสตร์

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

2.5 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.6 คณะเภสัชศาสตร์

2.7 คณะทันพแพทยศาสตร์

2.8 คณะอุตสาหรรมเกษตร

2.9 คณะศิลปศาสตร์

2.10 คณะนิติศาสตร์

2.11 คณะเศรษฐศาสตร์

2.12 คณะการแพทย์แผนไทย

2.13 คณะเทคนิคการแพทย์

2.14 คณะสัตวแพทยศาสตร์

2.15 วิทยาลัยนานาชาติ

2.16 คณะศึกษาศาสตร์

2.17 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน

2.18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ม.สงขลานครินทร์   

error: Content is protected !!