Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. สงขลานครินทร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. สงขลานครินทร์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนซึ่งจัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ได้แก่ วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และ/หรือวิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (TPAT) เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 และ/หรือวิชา A-Level (วิชาสามัญ) เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติเฉพาะและ/หรือความพร้อมทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชา เพิ่มเติมในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์https://student.mytcas.com หัวข้อ “ค้นหาหลักสูตร”

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2566 ไว้แล้ว

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

1.5 ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566

2. วิชาที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (TPAT) และ/หรือวิชา A-Level (วิชาสามัญ) มีวิชาดังนี้อนึ่ง วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา

3. คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ

วิชาที่ใช้คัดเลือก เงื่อนไขการรับ คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครมหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จ านวน 3,813 คน โดยกำหนดคณะ/ สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา

(ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายหน้า 6 เป็นต้นไป) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติเฉพาะและ/หรือความพร้อมทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชา เพิ่มเติม ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com หัวข้อ “ค้นหาหลักสูตร”

4. วิธีพิจารณาคัดเลือก

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะนำคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่กำหนด มาใช้จัดลำดับที่คัดเลือกเรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทันทีการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.2 คณะวิทยาศาสตร์

5.3 คณะแพทยศาสตร์

5.4 คณะพยาบาลศาสตร์

5.5 คณะวิทยาการจัดการ

5.6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

5.7 คณะเภสัชศาสตร์

5.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5.9 คณะศิลปศาสตร์

5.10 คณะนิติศาสตร์

5.11 คณะเศรษฐศาสตร์

5.12 คณะการแพทย์แผนไทย

5.13 คณะเทคนิคการแพทย์

5.14 วิทยาลัยนานาชาติ

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    เอกสารการรรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    : 7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!