Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. สงขลานครินทร์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. สงขลานครินทร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 หรือ รอบรับตรงร่วม ภายใต้ระบบการรับสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จำนวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร (หน้า 3-56 )

2. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ไว้แล้ว

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563

วิชาที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (สอบวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563) และ/หรือวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวันที่ 14-15 มีนาคม 2563) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัด สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านั้น

ระยะเวลาการรับสมัคร   :    17-27 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !! 

 

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

error: Content is protected !!