Press ESC to close

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าลาดกระบัง ( สจล ) ประจำปี 2564

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าลาดกระบัง ( สจล ) ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ได้ออกระเบียบการฉบับเต็มในทุกโครงการ ของ รอบที่ 1 คัดเลือกผ่านแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด เบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. เป็นผู้ถือสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๓. เป็นผู้ที่ไม่มีโรค ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๔. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจําเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคําพิพากษาของศาลด้วยการกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

๕. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทําความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

๖. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๗. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

๘. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและต้องไม่เป็นนักศึกษาของสถาบัน หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน โดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ

** คณะต่างๆ ที่เปิดรับในรอบนี้ ดูได้ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

กำหนดการรับสมัคร   :    บัดนี้ – 21 ธันวาคม 2563

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   mytcas.com/universities

error: Content is protected !!