Press ESC to close

กำหนดการและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก รอบรับตรงเขตพื้นที่ ปี 2564

กำหนดการและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก รอบรับตรงเขตพื้นที่ ปี 2564

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ออกกำหนดการและคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่จะสมัครเข้าคัดเลือก ใน หลักสูตรพยายาศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติทั่วไป

ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ในสายวิทย์-คณิต เท่านั้น GPAX 5 เทอม ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก เท่านั้น   admission.pi.in.th

ลำดับที่ 1.ลงทะเบียน

ลำดับที่ 2 สมัครผ่านระบบรับสมัคร 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ติดต่อ)

2. ข้อมูลการสมัคร (ภูมิลำเนาในการสมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ข้อมูลด้านการศึกษา)

3. หลักสูตร และประเภทการรับสมัครที่สมัคร (เลือกไม่เกิน 4 อันดับ ของหลักสูตรและประเภทการรับสมัคร) (ต้องเรียงลำดับก่อน-หลังครบทุกช่องที่เลือก)

4. ตรวจสอบใบสมัคร (สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกหัวข้อ)

5. ยืนยันใบสมัคร **ถ้ายืนยันใบสมัครแล้ว และท่านต้องการจะกลับไปแก้ไขที่ผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขได้บางเรื่องเท่านั้น และแก้ไขได้ภายในวันที่กำหนด

6.พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อชำระเงินธนาคารที่กำหนด 2 ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สามารถชำระได้เฉพาะช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระได้ทุกช่องทาง

กำหนดการรับสมัคร   :     19 – 29 มกราคม 2564

.

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     admission.pi.in.th

ขอบคุณข้อมูล      :       เพจ Pre-Nurse Camp – ค่ายเตรียมพยาบาล

error: Content is protected !!