Press ESC to close

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับตรง รอบพอร์ต ปี 66

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับตรง รอบพอร์ต ปี 66

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2550) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 7 สิงหาคม 2566)

3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น

5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมได้อันจะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ทั้งนี้ หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ

5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/12 เมตรหรือ 20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือ มีความผิดปกติในการเห็นภาพ

5.6 มีความผิดปกติใน ก ารได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2 ,000 เฮริตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ของหูข้างใดข้างหนึ่ง

5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน ขา โรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. มีความประพฤติดี ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดงเป็นเท็จ
หรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ และการคัดเลือกของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :   เอกสารประกาศ   !!

กำหนเการรับสมัคร     :   วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    edu.stin.ac.th

error: Content is protected !!