Press ESC to close

โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี 66

โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี 66

เพื่อให้การดำเนินการ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เป็นไปตามกำหนดการ TCAS66 (1 พ.ย. 65 – 26 มิ.ย. 66)

ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันเห็นสมควรยกเลิกประกาศสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

6. เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย หรือบุคลากรของสถาบัน/เจ้าหน้าที่บำนาญสภากาชาดไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2565 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2550) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันที่ 7 สิงหาคม 2566)

3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ดังนี้

– TGAT

– วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาเคมี วิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ

4. มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทั้งนี้ หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :     stin.ac.th

error: Content is protected !!