Press ESC to close

สรุปประเด็นสำคัญ เกณฑ์การคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2565

สรุปประเด็นสำคัญ เกณฑ์การคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2565

มาแล้วกับสิ่งที่คนอยากเรียนแพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ และเภสัช รอคอย กับ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ปีการศึกษา 2565

เพื่อนำคะแนนไปยื่นสมัคร คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน ได้แก่

1.1 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.3 แพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.4 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.6 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.7 แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.8 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1.9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต

1.10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน มหาวิทยาลัยรังสิต

1.11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

1.12 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.13 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.14 แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1.15 แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1.16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

1.17 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

1.18 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.19 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.20 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.21 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

.

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน ได้แก่

2.1 ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.3 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.4 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.5 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.6 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.7 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.8 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.9 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.10 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

2.11 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2.12 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

.

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน ได้แก่

3.1 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.4 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.5 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.6 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

3.7 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3.8 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.9 สัตวแพทยศาสตร์ มทร. ตะวันออก

3.10 สัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย

3.11 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.12 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

.

4. คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน ได้แก่

4.1 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42. เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.4 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.5 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.6 เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.7 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.9 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4.10 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม

4.11 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4.12 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยพายัพ

4.13 เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับรวมทั้งหมดโดยประมาณ 2,600 คน

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. สำหรับผู้ที่เรียน ปี 2 – 3 ให้ลาออกก่อน 10 ตุลาคม 2564

3. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็สมารถสมัครได้ ส่วนคนที่อยู่ชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2564 นี้ ให้แสดงเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยว่ากำลังศึกษาอยู่และกำลังจะจบ

แผนการเรียน

1. คณะทันตแพทยศาตร์ รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2. คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

สำหรับเด็กซิ่ว

1. ปี 1 อยากเปลี่ยนคณะ ไม่ต้องลาออก สอบติดแล้วค่อยลาออกทีหลัง

2. ปี 1 อยากสมัครคณะเดิม แต่เปลี่ยนสถาบัน ลาออกก่อน 25 เม.ย. 2565

3. ปี 2 ขึ้นไป ลาออกก่อน 10 ต.ค. 2565

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. จะพิจารณาจากผลคะแนน วิชาสามัญ 70%

(วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา

(ใช้คะแนนสอบวันที่ 19 – 20 มี.ค. 65 เท่านั้น)

2. พิจารณาผลคะแนนวิชาเฉพาะ 30% ที่จัดสอบโดย กสพท (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 26 มี.ค. 65 เท่านั้น)

3. สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ on site รอประกาศต่อไป )

4. จะไม่นำคะแนน O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณา

.

กำหนดการสมัคร

เริ่มรับสมัคร 1 – 20 ต.ค. 2564

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและแก้ไขกรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ ภายใน 30 ต.ค. 2564

ชำระเงินได้ถึง 23.00 น. ของวันที่ 22 ต.ค. 2564

พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ (กสพท 11) 1 ก.พ. – 26 มี.ค. 2565

สอบวิชาเฉพาะ กสพท 26 มี.ค. 2565

สอบวิชาสามัญ 19 – 20 มี.ค. 2565

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท 20 เม.ย. 2565

สมัครและชำระเงินผ่านระบบ TCAS65  :  2 – 10 พ.ค.2565

ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 :  18 พ.ค. 65 และยืนยันสิทธิ์ 18 – 19 พ.ค. 2565

ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 :  24 พ.ค. 2565

สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 25 – 31 พ.ค. 2565

กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 1 มิ.ย. 2565

สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิ.ย. 2565

.

อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :   www9.si.mahidol.ac.th

สถิติ คะแนนสอบย้อนหลัง  กสพท   :     ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    www9.si.mahidol.ac.th  ,  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/89738 , dek-d.com/tcas/58429  , trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7658

error: Content is protected !!