Press ESC to close

สรุป แต่ละคณะ ใช้คะแนน GAT/PAT ใดบ้าง ในการยื่นมาเช็คกัน

สรุป แต่ละคณะ ใช้คะแนน GAT/PAT ใดบ้าง ในการยื่นมาเช็คกัน

หนึ่งในการสอบที่สำคัญของน้องๆ สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ GAT/PAT เพราะหลายมหาวิทยาลัยใช้คะแนนตัวนี้เป็นตัวคัดเลือก ตั้งแต่รอบที่ 2-4 เลยสำหรับการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS และบางมหาวิทยาลัยที่รับตรง ก็ใช้คะแนนนี้ในการคัดเลือกด้วยเช่นกัน

รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชน ก็ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกด้วย ดังนั้น สนามสอบนี้จึงมีความสำคัญมากในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ใครคิดจะไม่สอบ บอกเลยว่าพลาด และต้องสอบวิชาอะไรบ้างล่ะ

จริงๆ การสอบ GAT/PAT มีหลายวิชาที่ให้สอบ แต่เราไม่ต้องสอบทั้งหมดนะ เลือกสอบเฉพาะคะแนนที่ใช้ยื่นในคณะที่เราอยากเข้าเท่านั้น และในบทความนี้ พี่ก็มีสรุปข้อมูล ว่า แต่ละคณะ ใช้คะแนน GAT/PAT ใดบ้าง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่จะได้เป็นแนวทางในการสมัครสอบ ต่อไป

.

การสอบ GAT/PAT มีวิชาอะไรบ้าง 

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

1. Speaking and Conversation

2. Vocabulary

3. Structure and Writing

4. Reading Comprehension

ข้อสอบ GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

.

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

1. PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์

2. PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

3. PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

4. PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู

6. PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

7. PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

8. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

9. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

10. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

11. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

12. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

13. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ข้อสอบ PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม

.

แต่ละคณะใช้คะแนนใดบ้างในการพิจารณาคัดเลือก

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (แพทย์ , พยาบาล, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทย์, สหเวช, เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย เป็นต้น)

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT2

.

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น)

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT1  /  PAT2

.

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT1  /  PAT2  /  PAT3

.

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT4     บางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้   PAT1  /  PAT2   ด้วย

.

5. คณะศึกษาศาสตร์

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT5     สายวิทย์ จะใช้  PAT1  หรือ  PAT2   ด้วย  /  สายศิลป์  สายภาษา จะใช้  PAT7  ด้วย

.

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์  (กลุ่มศิลปะ)

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT6

.

6. กลุ่มคณะสายภาษา  ( อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ )

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT  /  PAT7

.

7. คณะจิตวิทยา

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT   บางมหาวิทยาลัย อาจจะใช้  PAT1 หรือ PAT2 หรือ PAT7 ด้วย

.

8. กลุ่มสายการเงิน บริหาร ( บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ )

GAT/PAT ที่ใช้    :  GAT  /  PAT1

.

9. กลุ่มคณะสายสังคม  (รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สังคมศาสตร์ เป็นต้น)

GAT/PAT ที่ใช้    :     GAT   บางมหาวิทยาลัย อาจจะใช้  PAT1 หรือ PAT7 ด้วย

.

ขอบคุณข้อมูล      :     Eduzone  ,  niets.or.th/th/content/view/1331

error: Content is protected !!