Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. สวนดุสิต ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. สวนดุสิต ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังนี้

แผนรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1 กฎหมายและการเมือง นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

2 กฎหมายและการเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

3 กฎหมายและการเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

4 กฎหมายและการเมือง ศิลปศาสตรบัณฑิต กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

5 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

6 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

7 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

8 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

9 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

10 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

11 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ตรัง)

12 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษา ลําปาง)

13 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน

14 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา หัวหิน)

15 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษา ลําปาง)

16 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม

17 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

18 การท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการการท่องเที่ยว

19 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา

20 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

21 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา ลําปาง)

22 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา นครนายก)

23 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

24 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

25 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา นครนายก)

26 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษา ลําปาง)

27 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

28 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร

29 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่องานบริการ

31 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

32 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

33 วิทยาการจัดการ การจัดการบัณฑิต

การจัดการบัณฑิต แบ่ง 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

2. กลุ่มวิชาการจัดการสํานักงานดิจิทัล

34 วิทยาการจัดการ การจัดการบัณฑิต การจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ศูนย์การศึกษา ตรัง)

35 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 1

ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2

36 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

37 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต เลขานุการทางการแพทย์

38 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต

39 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ แบ่ง 5 แขนงวิชา ดังนี้

1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร

2. นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ

3. นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล

4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์

5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์

42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

.

รายละเอียดอื่นๆ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     tcas.dusit.ac.th

error: Content is protected !!