Press ESC to close

รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2565

รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1. จำนวนที่รับสมัคร   60 คน

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

2.2 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

2.3 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

.

3. การคัดเลือก

3.1 พิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ

3.2 พิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

รายละเอียดอื่นๆ    :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล     :     cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!